Bestuurders Stichting “Johanna”

Voorzitter Cees Kuijvenhoven kuijvenhoven5@kpnplanet.nl
Penningmeester Cees Leerdam ceesleerdam@upc.nl
Secretaris Anneke Lammens calammens@kpnmail.nl
Coördinator Denise Milort denise_milort@hotmail.com
Adviseur Koos Lievaart lieva@kabelfoon.nl
Adviseur Jan Ramondt jan.c.ramondt@planet.nl

 

Vertegenwoordiging
De Inloop Stichting “Johanna” wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijke handelende bestuursleden. Het bestuur kan aan anderen een volmacht geven  om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

 

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken aan de bestuurders vergoed.

Statutair gezien kan het  bestuur  een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting.
Pastor H. Lievaart – Van den Bos  is de oprichtster en “geestelijk moeder” van De Inloop. Al jaren is zij de stuwende kracht en belast met de dagelijkse gang van zaken van de Inloop.  Met ingang van 1-1-2018 wordt pastor H. Lievaart – Van den Bos, door de Stichting ingehuurd en voert zij de “statutaire directie” namens de Stichting. Bij de dagelijkse gang van zaken, wordt zij ondersteund door een team van vrijwilligers. Er is ook een dagelijks Inloop bestuur, bestaande uit de pastor en een aantal vrijwilligers . Conform het vrijwilligersbeleidsplan kan aan de vrijwilligers een financiële uur- en onkostenvergoeding  worden betaald.

Menu